สมัครใช้งาน (New User)

ข้อมูลส่วนตัว : บัญชีเจ้าของร้าน

เบอร์โทรศัพท์เจ้าของร้าน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
วัน/เดือน/ปี เกิด
หมายเลขบัตรประชาชน
ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน)
บ้านเลขที่
หมู่
หมู่บ้าน
ซอย
ถนน
จังหวัด
เขต/อำเภอ
แขวง/ตำบล
รหัสไปรษณีย์
อีเมล์
บุคคลที่แนะนำให้สมัคร
วันนี้ท่านสามารถติดต่อ AirPay เคาน์เตอร์ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ของเราไม่ว่าจะเป็น LINE, Facebook หรือ Garena+
หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อพูดคุยกับเราผ่านช่องทางเหล่านี้ โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
Line ID
Facebook
Garena ID
*
*

ข้อมูลร้านค้า : บัญชีร้าน

ประเภทธุรกิจ
รหัส GCMS ID
รูปแบบธุรกิจ
ชื่อร้าน
ที่อยู่ (เพื่อการจัดส่งของ)
บ้านเลขที่
หมู่
หมู่บ้าน
ซอย
ถนน
จังหวัด
เขต/อำเภอ
แขวง/ตำบล
รหัสไปรษณีย์
เวลาเปิดให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการเป็นตัวแทนการให้บริการ AirPay Counter

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการเป็นตัวแทนการให้บริการ AirPay Counter ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนแอร์เพย์ ใช้บังคับกับตัวแทน AirPay Counter โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“AirPay Counter” หมายถึง ระบบ โปรแกรม แอปพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ หรือบริการใดๆ ของบริษัทฯ ที่ทำให้ตัวแทนสามารถรับชำระเงินค่าสินค้า และ/หรือ บริการต่างๆ และ/หรือเติมเงิน ณ จุดให้บริการ จากลูกค้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยตัวแทนจะต้องสร้างบัญชีเจ้าของร้านสำหรับให้บริการรับชำระเงินจากลูกค้า
“การให้บริการ AirPay Counter” หมายถึง การใช้งาน AirPay Counter เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า เช่น การรับจ่ายบิล เติมเงิน รับชำระค่าสินค้าและบริการ
“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“บัญชีเจ้าของร้าน” หมายถึง บัญชี AirPay Counter ที่ตัวแทนต้องเปิดและดำรงไว้เพื่อให้บริการ AirPay Counter
“ตัวแทน” หมายถึง ตัวแทนการให้บริการ AirPay Counter ที่ได้ทำการลงทะเบียนและบริษัทฯ ได้ยืนยันการรับสมัครดังกล่าวพร้อมทั้งแจ้งผลการรับสมัครให้แก่ผู้สมัครทราบแล้ว
“ข้อมูลอันเป็นความลับ” หมายถึง เอกสาร ข้อมูล ข้อความ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลการติดต่อระหว่างบริษัทฯ กับตัวแทน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ไว้แก่ตัวแทน เว้นแต่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้ตัวแทนสามารถเปิดเผยได้ เช่น สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

ตลอดระยะเวลาในการให้บริการ AirPay Counter นั้น ตัวแทนขอรับรองว่าตัวแทนมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่ตัวแทนเป็นบุคคลธรรมดา ตัวแทนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำการสมัครเป็นตัวแทน
2) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
3) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายและยังไม่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจากการล้มละลาย
4) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก รับของโจร หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
6) ไม่เคยถูกสั่งห้ามประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
7) ไม่เป็นกรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของนิติบุคคลที่เคยถูกสั่งห้ามประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเพิกถอนใบอนุญาต
8) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
9) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ข) ในกรณีที่ตัวแทนเป็นนิติบุคคล
1) เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด
2) นิติบุคคลและกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของนิติบุคคลจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังที่กำหนดไว้ในข้อ (ก)
3) จะต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
4) จะต้องไม่เคยถูกสั่งห้ามประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ทั้งนี้ ไม่ว่าตัวแทนจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ตัวแทนรับรองว่าตัวแทนเป็นผู้มีอำนาจกระทำนิติกรรมใดๆ ภายใต้สัญญานี้ให้มีผลสมบูรณ์ผูกพันทุกประการและไม่ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ที่มีอยู่กับบุคคลใดๆ และ ตัวแทนยินยอมที่จะจัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทฯ ร้องขอเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและ/หรือคำรับรองตามสมควร เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบประกอบกิจการร้านค้า เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเป็นตัวแทนในทันทีหากบริษัทฯ พบว่าตัวแทนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือปฏิบัติผิดคำรับรองข้างต้น โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแก่ตัวแทนล่วงหน้า
ตัวแทนมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในกรณีที่ตัวแทนขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ข้างต้น หากการที่ตัวแทนไม่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวแทนเต็มจำนวน

ตัวแทนสามารถให้บริการรับชำระเงินให้แก่ลูกค้าได้สำหรับบริการที่บริษัทฯ จะได้อนุญาตตัวแทนให้บริการแก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ตัวแทนทราบกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือเพิกถอนการอนุญาต ตัวแทนสามารถตรวจสอบรายการที่ได้รับอนุญาตผ่านทาง AirPay Counter และตามช่องทางการแจ้งข่าวสารที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ อาจพิจารณาอนุญาตหรือเพิกถอนการอนุญาตในการให้บริการแต่ละประเภทเมื่อใดก็ได้ตามสัญญาให้บริการรับชำระเงินแทนที่บริษัทฯ ได้ทำกับเจ้าหนี้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ตัวแทนทราบล่วงหน้าก่อนการอนุญาตหรือเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว
การเป็นตัวแทนให้มีผลเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่ตัวแทนได้รับอนุมัติการลงทะเบียนจากบริษัทฯและบริษัทฯเปิดให้ใช้งาน AirPay Counter โดยบริษัทฯ จะพิจารณาผลการปฏิบัติงานของตัวแทนเป็นระยะ ๆ ซึ่งหากในวันครบกำหนดหนึ่งปีนั้นมิได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญานี้ได้ต่อออกไปคราวละหนึ่งปี

ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ ตัวแทนตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

4.1 ตัวแทนมีหน้าที่ในการให้บริการรับชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการต่างๆ และ/หรือเติมเงิน ผ่าน AirPay Counter ตามที่บริษัทฯ กำหนด และจะไม่นำระบบ AirPay Counter ไปประกอบกิจกรรมอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดโดยบริษัทฯ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างไปจากที่กำหนดโดยบริษัทฯ หรือโดยเจตนารมณ์ของระบบ

4.2 บริษัทฯ ยินยอมให้ตัวแทนเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าที่มาชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ และ/หรือเติมเงินกับตัวแทนผ่านระบบ AirPay Counter ในอัตราที่ได้กำหนดไว้ ณ เว็บไซต์ https://apc.airpay.in.th/product/bill/utility หรือตามช่องทางอื่นที่บริษัทฯได้กำหนดเอาไว้ โดยตัวแทนจะต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดเพิ่มเติมจากลูกค้านอกเหนือจากค่าบริการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ตัวแทนทราบล่วงหน้าตามช่องทางที่กำหนดทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ

4.3 ตัวแทนตกลงรับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามราคาค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ผู้ขายสินค้าและ/หรือผู้ให้บริการกำหนดเท่านั้น ซึ่งตัวแทนสามารถตรวจสอบราคาค่าสินค้าและ/หรือบริการได้บนเว็บไซต์ https://apc.airpay.in.th/product/game บนระบบหรือเว็บไซต์ของผู้ขายสินค้าและ/หรือผู้ให้บริการแต่ละราย หรือตามช่องทางอื่นที่บริษัทฯ ได้กำหนดเอาไว้ ในกรณีที่ตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการสูงหรือต่ำกว่าราคาที่ผู้ขายสินค้าและ/หรือผู้ให้บริการกำหนดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ตัวแทนตกลงยินยอมให้ถือเป็นกรณีที่ตัวแทนฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการอันเป็นเหตุสิ้นสุดการเป็นตัวแทนการให้บริการ AirPay Counter ทันที

4.4 ในการให้บริการรับชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ และ/หรือเติมเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้านั้น ตัวแทนจะต้องให้บริการผ่านระบบ AirPay Counter ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดโดยใช้ความระมัดระวังในการให้บริการเป็นอย่างดี โดยต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยตัวแทนจะต้องพึงระลึกเป็นหน้าที่ที่จะต้องรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากปรากฏว่าตัวแทนขาดความน่าเชื่อถือ หรือกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้เป็นเหตุยกเลิกการเป็นตัวแทนได้โดยดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว

4.5 ตัวแทนอาจขอเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงจุดให้บริการได้ โดยต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามช่องทางที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ก่อนการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงจุดให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านได้ ซึ่งหากบริษัทฯ คัดค้าน ตัวแทนต้องไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงจุดให้บริการและให้ติดต่อบริษัทฯ เพื่อปรึกษาหารือร่วมกัน

ในการให้บริการรับชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการต่างๆ และ/หรือเติมเงินผ่านระบบ AirPay Counter ตัวแทนจะต้องสร้าง “บัญชีเจ้าของร้าน” และตัวแทนจะต้องโอนเงินมายังบัญชีเจ้าของร้านตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อใช้เป็นเครดิตในการใช้บริการระบบ AirPay Counter และหากในบัญชีเจ้าของร้านไม่มีวงเงินเครดิตตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะทำการระงับการให้บริการระบบ AirPay Counter จนกว่าตัวแทนจะทำการโอนเงินเพื่อเติมเครดิตในบัญชีเจ้าของร้าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินเครดิตให้แก่ตัวแทนไม่ว่ากรณีใด ๆ นอกเหนือไปจากช่องทางการคืนเงินเครดิตที่บริษัทฯได้กำหนดเท่านั้น

6.1 ตัวแทนตกลงรับทราบว่ารหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเข้าใช้ AirPay Counter เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า และ/หรือ การทำรายการที่รับชำระ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของลูกค้าเป็นความลับ ตัวแทนจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัยและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของตัวแทนเท่านั้น การเปิดเผยรหัสผ่านให้แก่บุคคลอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนถือเป็นการปฏิบัติผิดสัญญานี้ หากเกิดความเสียหายประการใดจากการที่ตัวแทนเปิดเผยหรือกระทำการใดๆ จนทำให้บุคคลอื่นล่วงรู้ หรือได้รับรหัสผ่าน ตัวแทนจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการอายัด หรือระงับการใช้รหัสผ่านนั้น ทั้งนี้ ตัวแทนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

6.2 ตัวแทนตกลงยินยอมให้ถือว่าการรับชำระค่าสินค้าหรือบริการใดๆ หรือเติมเงิน ซึ่งกระทำโดยใช้รหัสผ่านของตัวแทน ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของตัวแทนเองก็ดี หรือการกระทำของบุคคลอื่นใดก็ดี เป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันตัวแทนเสมือนหนึ่งได้กระทำโดยตัวแทนเอง และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ ของตัวแทนผ่านการใช้รหัสผ่านนั้น

6.3 ในกรณีที่ตัวแทนใช้รหัสผ่านเพื่อทำรายการใดรายการหนึ่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ตัวแทนยอมรับว่าจะไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และรายการนั้นจะมีผลผูกพันสมบูรณ์ตามกฎหมายกับตัวแทนทุกประการ

ตัวแทนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการใช้บริการ AirPay Counter เมื่อได้ปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เท่านั้น โดยการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งในการนี้ บริษัทฯ มิได้สัญญาหรือให้สัญญาว่าจะให้สิทธิประโยชน์แก่ตัวแทน และบริษัทฯ สงวนสิทธิในการกำหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ หรือช่องทางการติดต่อตามที่ตัวแทนได้ให้ไว้ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ซึ่งตัวแทนมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยตัวเอง

ตัวแทนยินยอมให้บริษัทฯ เข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ ตรวจสอบ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลใด ๆ ของตัวแทนที่ได้ให้ไว้หรือได้เกิดขึ้นในระบบของ AirPay Counter หรือของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าถึงข้อมูลของตัวแทนอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ AirPay Counter ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ info.airpay.in.th/privacy

ในแต่ละครั้งที่ตัวแทนให้บริการรับชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ และ/หรือเติมเงินให้แก่ลูกค้า ตัวแทนต้องจัดทำเอกสารยืนยันการทำรายการ โดยมีรูปแบบ ข้อความ และรายละเอียดตามที่บริษัทฯ กำหนด และนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ลูกค้า โดยให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารของตัวแทนที่จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันการทำรายการระหว่างตัวแทนกับลูกค้าของตัวแทนเอง ไม่เกี่ยวข้องและไม่สามารถใช้อ้างอิงกับบริษัทฯ ได้แต่อย่างใด เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นหลักฐานที่ออกโดยระบบของ AirPay Counter ที่บริษัทฯ ได้ยืนยันแล้วว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้องเท่านั้น

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างลูกค้ากับตัวแทน หรือข้อผิดพลาดหรือบกพร่องในการให้บริการรับชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่านระบบ AirPay Counter ไม่ว่าจะเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นกับลูกค้าหรือไม่ บริษัทฯ จะไม่ร่วมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น โดยตัวแทนจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว เว้นแต่กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากข้อพิพาทระหว่างลูกค้ากับตัวแทนเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับระยะเวลาหรือจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ AirPay Counter บริษัทฯ จะถือเอาหลักฐานการเติมเงินหรือการรับชำระเงินที่ตัวแทนออกให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งตัวแทนไม่สามารถโต้แย้งดุลยพินิจของบริษัทฯ ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการอื่นใด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการอื่นใดสำหรับการใช้งาน AirPay Counter โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้เรื่องการเริ่มเรียกเก็บหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าบริการให้แก่ตัวแทนเป็นคราวๆ ไป

ตัวแทนตกลงให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ามาใช้บริการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการผ่านระบบ AirPay Counter เพื่อส่งเสริมยอดการใช้บริการของ AirPay Counter ให้สูงขึ้น โดยตัวแทนต้องแสดงเครื่องหมาย และ/หรือ สัญลักษณ์ AirPay Counter ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดและที่บริษัทฯ มอบให้ไว้เท่านั้น เพื่อแสดง ณ จุดให้บริการของตัวแทนในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าของตัวแทนทราบว่าเป็นจุดให้บริการรับชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการผ่านระบบ AirPay Counter ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ โดยตัวแทนไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมาย และ/หรือสัญลักษณ์ AirPay Counter ของบริษัทฯ เพื่อการอื่นใด หรือบนสื่ออื่นใด นอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้โดยเด็ดขาด และให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ตามสมควรในการประชาสัมพันธ์ใด ๆ หรือการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใดๆ ตามที่บริษัทฯ จะได้จัดทำเป็นครั้งคราว

ตัวแทนอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ตรา สัญลักษณ์ โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบบริการของตนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าสิทธิเพิ่มเติม เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบถึงการที่ตัวแทนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการให้บริการของแอร์เพย์จากบริษัทฯ

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ตัวแทนสามารถให้บริการแก่ลูกค้าและลูกค้าได้รับบริการที่พึงพอใจ ตัวแทนทราบดีว่าในบางกรณี ระบบ AirPay Counter อาจเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากระบบประมวลผล ระบบ AirPay Counter ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งตัวแทนตกลงที่จะไม่เรียกร้องเอาค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ อันเนื่องมาจากเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และตัวแทนจะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างดีที่สุด พร้อมทั้งแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันทีที่พบเหตุผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น

ตัวแทนต้องระมัดระวังในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดพลาดหรือล่าช้าดังกล่าวของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าหรือบุคคลใดๆ โดยจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการแก้ไขความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นที่กำหนดโดยบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

14.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ หรือการเป็นตัวแทนให้บริการรับชำระเงินของตัวแทนผ่านระบบ AirPay Counter ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือต้องรับผิดชอบใดๆ ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าตัวแทนฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการเป็นตัวแทน AirPay Counter ทำให้บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหรือนโยบายที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อาจเรียกร้องให้ตัวแทนรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทฯ ได้

14.2 บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเมื่อใดก็ได้ โดยบอกกล่าวให้ตัวแทนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันที่มีผลเป็นการสิ้นสุดสัญญา อย่างไรก็ดี ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยบอกกล่าวให้ตัวแทนทราบและให้มีผลเป็นการสิ้นสุดสัญญาทันที

14.2.1 ตัวแทนไม่ปฏิบัติตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการเป็นตัวแทน AirPay Counter นี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ตลอดจนคำรับรองหรือคำยืนยันใดๆ ที่ตัวแทนให้ไว้ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการเป็นตัวแทน AirPay Counterนี้ เป็นคำรับรองหรือคำยืนยันที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

14.2.2 ตัวแทนกระทำการใดๆ อันทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหรือนโยบายที่ออกโดยบริษัทฯ

14.3 ตัวแทนมีสิทธิยกเลิกการเป็นตัวแทนตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเมื่อใดก็ได้ โดยให้มีผลต่อเมื่อได้บอกกล่าวให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ตามช่องทางที่บริษัทฯกำหนด และบริษัทฯ ได้อนุมัติคำขอยกเลิกการเป็นตัวแทนดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ การสิ้นสุดสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จะไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงหนี้หรือสิทธิใดๆ ของบริษัทฯ ที่ได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้วก่อนการสิ้นสุดสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนี้ รวมถึงไม่ตัดสิทธิบริษัทฯ ที่จะเรียกร้องเอาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวแทนในกรณีที่ความเสียหายได้เกิดขึ้นก่อนการสิ้นสุดสัญญา

14.4 เมื่อสิ้นสุดการเป็นตัวแทนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ตัวแทนต้องระงับการใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด ๆ รวมถึงหยุดการแสดงตนว่าเป็นผู้รับชำระเงินผ่านระบบ AirPay Counter ในทันที พร้อมทั้งส่งมอบทรัพย์สินใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้แก่ตัวแทนเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าคืนให้แก่บริษัทฯ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เก็บรักษาไว้ตามหน้าที่ (หากมี) คืนให้แก่บริษัทฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง

บริษัทฯ สงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยแจ้งต่อตัวแทนทางเว็บไซต์ หรือช่องทางการติดต่ออื่นใดที่ตัวแทนได้ให้ไว้ ซึ่งตัวแทนมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การที่ตัวแทนยังคงใช้ระบบ AirPay Counter ต่อไปนั้นให้ถือว่าตัวแทนยอมรับเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการแก้ไขใหม่นั้นทุกประการ

เอกสาร ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ รวมถึงรูปแบบการดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ตัวแทนได้รับจากบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเป็นตัวแทนของ AirPay Counter นั้นให้ถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับหรือความลับทางการค้า ซึ่งตัวแทนต้องไม่เปิดเผยหรือกระทำการอื่นใดให้บุคคลอื่นใดล่วงรู้ถึงข้อมูลอันเป็นความลับนั้น เว้นแต่เพื่อใช้ภายในองค์กรของตัวแทนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนี้เท่านั้น ซึ่งตัวแทนต้องผูกพันในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับนั้นไว้เป็นความลับตลอดไปแม้ว่าจะได้เลิกใช้ AirPay Counter แล้ว

ในการใช้ข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อใช้ภายในองค์กรของตัวแทน ตัวแทนมีหน้าที่ควบคุมดูแลมิให้ข้อมูลอันเป็นความลับนั้นถูกเปิดเผยโดยพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กร และมิให้ถูกเปิดเผยหรือถูกนำไปใช้โดยบุคคลภายนอกองค์กร มิเช่นนั้นตัวแทนจะต้องรับผิดเสมือนหนึ่งได้เปิดเผยข้อมูลนั้นเอง

ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ตัวแทนจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนที่จะดำเนินการเปิดเผยดังกล่าว

บริษัทฯ และตัวแทนมิได้มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะนายจ้างกับลูกจ้าง และการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนี้เป็นการแต่งตั้งตัวแทนเฉพาะเพื่อการให้บริการ AirPay Counter ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่านั้น

ตัวแทนสามารถสอบถามและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ สำหรับการใช้บริการ AirPay Counter ได้ผ่านช่องทาง Call Center ของบริษัทฯ ทางหมายเลข 02 118 9118 หรือทางเว็บไซต์ manager.airpay.in.th หรือตามที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ในกรณีที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อใด ๆ ก็ตามนั้นเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ตัวแทนยินยอมตกลงให้บังคับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อนั้น ๆ ได้เท่าที่จำเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมาย และให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นคงมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาต่อไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้ถูกตีความและถูกบังคับตามกฎหมายไทย
หากตัวแทนไม่ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น ตัวแทนต้องหยุดใช้บริการ AirPay Counter ในทันที ตัวแทนได้อ่านและรับทราบข้อความข้างต้นทั้งหมดแล้วและตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขมา ณ ที่นี้


บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 24 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400


Phone 02 168 3210 ต่อ 2 หรือ 02 168 3066 ต่อ 151 | Fax 02 168 3211

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง บริษัท แอร์เพย์ สงวนสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า